بلاقا گؤرهما قصد توهين يا جسارت به محضر عالي هم وطنان ارمني ميهن دوست نداريم. ولي برخي جسارت ها و توهين هاي داشناكسيون فاشيسم بايد به اطلاع مردم رسانده شود تا خداي نكرده در آينده اتفاقاتي نظير فاجعه اورميه و خوجالي پيش نيايد.ما مطمئن هستيم ارامنه منصف وآگاه
هموطن ما از اقدامات و جنايات ضد بشري ارامنه داشناك و فاشيست هيچگاه حمايت نمي نمايند.

--------------------
سخناني از بزرگان
● هايديگر :
\" اگر زبان ملّتي از بين برود آن ملّت هم از صحنه هستي خارج شده است.\"

● ميلان كوندرا :
\" نخستين گام براي از ميان برداشتن يك ملت، پاك كردن حافظه آن است. بايد كتابهايش را، فرهنگش را، زبانش را از ميان برد. بايد كسي را واداشت كه كتابهاي تازه اي بنويسد ، فرهنگ جديدي را جعل كند و بسازد، تاريخ و زبان جديدي را اختراع كند ، كوتاه زماني بعد ملت آنچه هست و آنچه بوده را فراموش مي كند. دنياي اطراف همه چيز را با سرعت بيشتري فراموش مي كند.\"

● ماهاتما گاندي :
\" كسي كه زبان و ادبياتش را نخوانده باشد، تاريخش را نخواهد دانست و آن كس كه تاريخش را نداند آينده اي ندارد.\"

● پروفسور حسابي :
\" نه سبزم نه قرمز ، زبان مادري ام را ياد بگيرم، برايم كافيست.\"

● مثل فرانسوي :
\" كسي كه زبان مادريش را نميداند (ياد نگرفته) وحشي است.\"

● فرانتس فانون :
\" استعمار براي تسلط بر اقوام تحت ستم خود قلبهاي آنان را تحريف و آنان را نابود ميكند.\"

● ابن خلدون :
\"وقتي ملت بزرگي اسير ملتي كوچكتر از خود ميشود، خود را فراموش ميكند.\"

بؤلوم لر
     

ایران تورک : فرهنگ و تاریخ تورکان جهان

سایغاج
rss feed
تهران هاراي: نسلكشي و جنايت توسط ارامنه يا تركان،كدام يك؟
بررسي نسلكشي و جنايت - ارامنه يا تركان ؟
آنا یارپاق       ایلگی      
سه شنبه 14 خرداد 1392 :: نويسنده : تهران هاراي
تعداد بازدیداین مطلب: 0

قتل عام واهي ارامنه

گاه با خود مي انديشم كه چرا هميشه سعي بر ان داريم كه تمامي وقايع تاريخي را به ديگران نسبت داده و براي خود دامن عفاف بپوشيم و خود را منزه بدانيم. ديروز دوست كردي انچنان با شلاق و تازيانه قتل عام واهي ارامنه بر صورتم زد و ادعاي گشتار بيش از 1.5 ميليون ارمني را به اسناد امريكائي مستند ساخت كه مجبور شدم شبانه سراغي از كتاب مورد ادعائي ايشان رفته و در برك هاي مورد استناد ايشان جد و نياكان ايشان را نيز در ان شريك بيابم.

امروز وقتي ان مطالب را از كتاب مورد اشاره ايشان برايشان ارسال نمودم ،‌ان را جعلي و غير واقعي فرمودند و بيان داشت كه در كتابي كه دست ايشان است چنين چيز هائي وجود ندارد. دوستاني كه اين كتاب را در دسترس دارند در صورت امكان مرا از توهم خارج سازند.

(( در روز اول ژوئن، يك كاروان هزار نفري ارمني كه بيشترشان زن و دختر و كودك بودند، دهكده خرپوت را ترك نمودند. در سراسر راه تا راس العين كه نخستين ايستگاه راه اهن بغداد بشمار ميرود، مشاهده اين مسافران بدبخت ايجاد وحشت و ناراحتي ميكرد. ژاندارم در جلو آنان را ه پيمائي ميكردند تا به عشاير نيمه وحشي كوهستاني خبر دهند كه چند هزار زن و دخنر ارمني در حال نزديك شدن هستند. آنگاه عرب ها و كردها ميرسيدند و دختران  جوان را از صف بيرون ميكشيدند و با خود ميبردند . اما بعضي از افراد عشاير كوهستاني در جا به دختران و زنان تجاوز ميكردند و ژاندارم ها هم كه تهييج شده بودند در اين كار شركت ميكردند. مردانارمني كه همراه كاروان بودند ، يكي پس از ديگري بقتل رسيدند. ضمنا بعضي از زنان كه توانسته بودند مقاديري پول در زير لباسها يا دهان و يا در ميان گيسوانشان پنهان كنند ولي كردها بيشتر اين پولها را يافته و تصاحب كردند... دو روز بعد كردها بقيه مردان اين گروه انبوه را كه در حدود 150 نفر بودند را جمع اوري نموده و تا اخرين نفر قتل عام كردند. در اين روز كاروان ديگري از ارامنه سيواس به كاروان خرپوت رسيد و در نتيجه تعداد ارمني هاي نگون بخت به 18000 نفر رسيد. اين بار يكي از خوانين كرد رهبري عمليات را بدست گرفت و كليه عشاير كوهستاني را احضار كرد. هر روز و هر شب زيباترين دختران ارمني را جدا ميكردند و با خود ميبردند و وقتي به دهاتشان ميرسيدند همه اوباش و رجاله هاي دهكده حق داشتند به دختر بيچاره تجاوز نمايند. هنگاميكه كاروان ارامنه كه افرادش كم شده بودند به رود فرات رسيدند ، انقدر انان را چپاول كرده بودند كه ديگر بجز لباسهاي ژنده و پاره چيزي برايشان باقي نمانده بود كه ان ها را نيزكردها از تنشان كندند و اين ارامنه بيچاره را لخت و برهنه در وسط بيايان رها كردند...))

                  متن گزارش وزارت خارجه آمريكا به روايت از كتاب فرمانروايان شاخ زرين ص 230

طبق گزارشي كه هيئت دولت انگليس در اكتبر 1916 به مجلس عوام ان كشور داد... آنها را دسته دسته با طناب بيك ديگر مي بستند و بسوي مقصد دور دست روانه ميكردند و در عرض راه راهزنان كرد و يا ديگران سرشان را ميبريدند..     

                                                                       كتاب فرمانروايان شاخ زرين ص
گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم :
یارپاق لار :
 
   
 
Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : MyTheme.ir