بلاقا گؤرهما قصد توهين يا جسارت به محضر عالي هم وطنان ارمني ميهن دوست نداريم. ولي برخي جسارت ها و توهين هاي داشناكسيون فاشيسم بايد به اطلاع مردم رسانده شود تا خداي نكرده در آينده اتفاقاتي نظير فاجعه اورميه و خوجالي پيش نيايد.ما مطمئن هستيم ارامنه منصف وآگاه
هموطن ما از اقدامات و جنايات ضد بشري ارامنه داشناك و فاشيست هيچگاه حمايت نمي نمايند.

--------------------
سخناني از بزرگان
● هايديگر :
\" اگر زبان ملّتي از بين برود آن ملّت هم از صحنه هستي خارج شده است.\"

● ميلان كوندرا :
\" نخستين گام براي از ميان برداشتن يك ملت، پاك كردن حافظه آن است. بايد كتابهايش را، فرهنگش را، زبانش را از ميان برد. بايد كسي را واداشت كه كتابهاي تازه اي بنويسد ، فرهنگ جديدي را جعل كند و بسازد، تاريخ و زبان جديدي را اختراع كند ، كوتاه زماني بعد ملت آنچه هست و آنچه بوده را فراموش مي كند. دنياي اطراف همه چيز را با سرعت بيشتري فراموش مي كند.\"

● ماهاتما گاندي :
\" كسي كه زبان و ادبياتش را نخوانده باشد، تاريخش را نخواهد دانست و آن كس كه تاريخش را نداند آينده اي ندارد.\"

● پروفسور حسابي :
\" نه سبزم نه قرمز ، زبان مادري ام را ياد بگيرم، برايم كافيست.\"

● مثل فرانسوي :
\" كسي كه زبان مادريش را نميداند (ياد نگرفته) وحشي است.\"

● فرانتس فانون :
\" استعمار براي تسلط بر اقوام تحت ستم خود قلبهاي آنان را تحريف و آنان را نابود ميكند.\"

● ابن خلدون :
\"وقتي ملت بزرگي اسير ملتي كوچكتر از خود ميشود، خود را فراموش ميكند.\"

بؤلوم لر
     

ایران تورک : فرهنگ و تاریخ تورکان جهان

سایغاج
rss feed
تهران هاراي: نسلكشي و جنايت توسط ارامنه يا تركان،كدام يك؟
بررسي نسلكشي و جنايت - ارامنه يا تركان ؟
آنا یارپاق       ایلگی      
تعداد بازدیداین مطلب: 0
نيم نگاهي به ادعاي نسل كشي

نيم نگاهي به ادعاي نسل كشي ارامنه دست ساخته قدرتهاي استكباري براي نفوذ و سلطه در كشورهاي اسلامي:

در سال 1914 قبل از شروع جنگ جهاني اول تحركاتي در اكثر كشورهاي اروپايي در جهت تقويت بنيه نظامي و سازماندهي نيرو صورت مي گرفت كه از اين حركتها فهميده مي شد به زودي اتش جنگي در دنيا به وقوع خواهد پيوست ولي بهانه اغاز اين جنگ چه خواهد بود.در 28 ژوئن سال 1914 فرديناند وليعهد اتريش به همراه همسرش در شهر سراجوا به دست يك صرب به قتل رسيد به دنبال ان دولت اتريش با اعلام چند پيشنهاد التيماتوم تندي به دولت صرب داد.بخاطر روابط نزديك نژادي صربها با روسها دولت امپراتوري روسيه در حمايت از صربها به بسيج نيرو پرداخت.آلمان نيز حمايت خود را از ارتش اتريش اعلام و ناگهان دولت هاي فرانسه و انگليس از صربها حمايت و متعاقبا دولت عثماني حمايت خودش را از آلمان اعلام و اتريش نيز بر عليه صربها اعلان جنگ نمود و نهايتا آلمانيها بر عليه روسها و فرانسه و بلژيك اعلام جنگ و در مقابل انگليسه به آلمانيها اعلام جنگ و سپس ژاپن ها نيز در جبهه روس و فرانسه و انگليس قرار گرفتند و در خاتمه عثمانيها به روسها و همدستان آنها اعلام جنگ نمودند.

بعد از ورود عثمانيها به جنگ و با توجه به سوابق قبلي در گيري عثمانيها با روسها و انگليس ها اين كشورها غير از جنگ در مرزهاي دولت عثماني به روشهاي ديگر جهت تضعيف عثمانيها اقدام نمودند،از جمله اقدامات انگليسها تحريك اعراب در مناطق مصر و اردن و عراق كه در حاكميت عثماني ها قرار داشتند براي تجزيه و جدايي از امپراطوري عثمانيكه در اين اثناءبرخي از خاندان عرب كاملا به خدمت انگليسها در آمده و به عنوان ستون پنجم به جنگ داخلي با عثماني ها پرداخته و اين مناطق را از خاك عثماني جدا(نهايتا انگليس با اين برنامه ريزي و اينكه قدرت عثماني مانع انجام نيات پليد آنها بوده بعدا توانستند يهوديان نژاد پرست را در كشور فلسطين ساكن نموده و زمينه تشكيل اسرائيل را در دل كشورهاي عرب و اسلامي و يكي از مراكز اصلي مذهبي مسلمانان قدس شريف تشكيل دهند) و در جبهه شرق كه عثمانيها با روسها درگير بودند روسها دو روش را غير از توان نظامي خود به كار گرفتندكه در اين ميان در استانهاي آذربايجان ايران باعناصري تماس گرفتند تا جبهه اي از داخل ايراتن بر عليه عثمانيها بگشايند ولي به خاطر مواضع قاطع روحانيون ايران مبني بر غير شرعي بودن همكاري بات روسها دولت روسيه در اين شگرد با شكست مواجه گرديد و هدف بعدي روسيه به كارگيري اقليت مسيحي ساكن در مناطق شرق و جنوب شرق تركيه (ارامنه و آسوريان) براي ضربه زدن به عثمانيها ودرگير نمودن آنه در داخل خاك خود تا در جبهه خارجي توان جنگ با روسيه را نداشته باشند با هزاران تاسف اين اقليت كه در استانهاي شرقي تركيه از جمله مناطق وان،بيلتيس حكاري يك زندگي آرامي تحت حكومت عثمانيها داشتند آلت دست روس شده و با هدف تجزيه مناطق جنوب شرق تركيه و تشكيل يك حكومت مسيحي در اين مناطق به عنوان ستون پنجم از پشت به عثمانيها خنجر زده و نيروهاي نظامي عثماني را در اين مناطق زمين گير نمودند تا بلكه روسها به عثماني ها غلبه و آنها به اهداف شوم خود برسند سركوب اين فتنه و توطئه براي دولت عثماني چه بسا از جنگ با روسها در اولويت قرار داشت زيرا ارامنه و آسوري ها اين مناطق غير از ضربه زدن به نيروهاي عثماني به قتل و عام مسلمانان ساكن اين مناطق نيز مي پرداختند .دولت عثماني تصميم به سركوب اين ياغيان گرفته و بعد از شكست دادن آنان اين مناطق را كه مدتي جولانگاهشان شده بود مجبور به ترك و به تصميم به سركوب اين ياغيان گرفته و بعد از شكست دادن آنان اين مناطق را كه مدتي جولانگاهشان شده بود مجبور به ترك و به طرف مرزهاي ايران و سوريه روانه شدند و چه بسا در اين ميان متحمل خساراتي گرديدند كه قطعا نتيجه وطن فروشي و خيانت بهتر از اين نمي تواند باشد و كساني كه به تاريخ يك قرن گذشته مناطق اورميه ،سلماس و خوي شناخت دارند نيك دانندبعد از ورود اين جنايتكاران به داخل مرزهاي شمال غرب ايران آنها با همراهي ارامنه و آسوريان اين مناطق و تعدادي از ارامنه منطقه قفقاز كه وارد اين منطقه شده بودند با سازماندهي و حمايت هاي مادي و تجهيزاتي دولت هاي روسيه و انگليس به رهبري فرد جنايتكاري به نام مارشيمون به چه جنايت هاي در قسمتي از مناطق آذربايجان غربي دست نزدند كه به عنوان نمونه به 2 خاطره از نسل كشي اين جنايتكاران در اورميه و سلماس مي پردازيم:

درست در روزهاي پاياني سال كه در همه جاي ايران مردم به بر پاداشتن چهرشنبه سوري مشغول بودند ولي مردم اورميه گرفتار جنايت و غارت جانيان بوده  به دنبال در گيري بين اسماعيل آقا سميتقو با مارشيمون و كشته شدن مارشيمون در صد كيلومتري شهر اورميه در منطقه كهنه شهر با توجه به اينكه مردم اورميه هيچ نقش و اطلاعي از اين ماجرا نداشتند ارامنه و آسوريان كه نتوانستند به سميتقو ضربه بزنند دست به كشتار فجيع مردم بيگناه اورميه زده و به نوشته مورخان در اين قتل عام قريب ده هزار نفر مردم بيگناه و بي دفاع اورميه به طرز فجيع به قتل مي رسند در مقابل شيون مادران،فرزندان خردسال آنان به خاك و خون كشيده مي شوند و در همين روز اكثر روحانيون طراز اول مسلمان اورميه از جمله ميرزا ابراهيم مجتهد،ثقه الاسلام ارومي،صدر العلماي اورميه و 15 نفر از علماي مشهور شهر را به شهادت رسانده و اموال مردم را به غارت مي برند

 در منطقه سلماس نيز اين جنايتكاران با تجميع حدود 38 هزلر نيروي نظامي و فرماندهي نيروهاي فرانسه و روسيه و آمريكا از جمله نيتين كونسول روس در اورميه،مستر وشت كونسول آمريكا و مستر گوژل رئيس بيمارستان فرانسويان به محاصره و قتل عام مردم سلماس پرداخته كه از صحرا و بيابان فرياد زنان و كودكان به آسمان بلنده شده و آنهايي كه در خانه ها مانده بودند مظلومانه به شهادت مي رسند و مردم رات به صورت دسته جمعي به شهادت مي رساندند. كودكان را در جلوي چشم مادران به قتل رسانده كه گفته ميشود40 هزار نفر از مردم سلماس را نيز به اسارت گرفته كه اكثر اينان نيز در سرما و از گرسنگي  در راهها به شهادت مي رسند و با بررسي گذرا به وقايع آن دوران اين سئوال مطرح ميشود اگر در آن ايام نسل كشي صورت گرفته از طرف چه كساني و چه گروههاي بوده؟ و با حمايت چه دولتهايي؟و چرا امروز دولت هاي روسيه،فرانسه و آمريكا كه نقش اول را در اين جنايت ها داشتند به جاي اعتراف به حقايق تاريخي خود فرياد مظلوميت سر داده و همچون بحث جعلي هولوكاست تاريخ را تحريف و يك موضوع جعلي تحت عنوان نسل كشي ارامنه را درست در زماني كه بعد از جنگ جهاني اول و دوم يك گروه از اسلام گرايان اداره دولت را در تركيه بر عهده گرفتند مطرح مي كنند تا با اين بهانه دولت اسلام گراي تركيه را تحت فشار قرار دهند.

 

                                                           


يك نكته و يك علامت سوال بزرگ:

نسل كشي مردم مظلوم اذربايجان در مناطق اشغالي قره باغ،شوشا،لاچين،اغدام و بالاخص  نسل كشي صدها نفر از مردان و زنان و كودكان خوجالي بدست داشناكها كه مورد حمايت فرانسه امريكا و روس ها ميباشند نه تنها كشورهاي غربي و امريكا در جهت مقابله و محكوميت اين نسل كشي ها هيچ موضع جدي نگرفتند بلكه حتي برخي از كشورها نظير ايران نيز با اقدامها و اعمال آشكار و نهان خود حمايت هاي فراوان خود را از جنايتكاران و قاتلان ارمني دانشناك نشان داده اند. اين حمايتها و در برخي موارد سكوتهاي ايران در موارد ديگري نيز بارها تكرار شده است.كشتار مسلمانان چچن توسط دولت روسيه و نيز كشتار تركان مسلمان اويغور توسط دولت چين از مصاديق ديگر سكوت دولتمردان ايران اسلامي مان است.كدام مصلحت و صلاح ديد است كه مهمتر از سكوت دربرابر ريختن خون مسلمان است؟ حمايت از ارمنستان چرا؟


گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم :
یارپاق لار :
 
   
 
Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : MyTheme.ir